Nosaltres

Com treballem

Per tal d'acomplir amb el nostre objectiu, la intervenció que duem a terme es basa en la perspectiva socio-constructivista de l'aprenentatge.

Aquest enfocament té molt en compte les dificultats, però sobretot les necessitats i potencialitats de la persona així com també les del seu entorn. La intervenció que duem a terme es basa en el què anomenem "triangle interactiu"; per tant, treballem directament amb la persona però tenim també molt en compte a la família, l'escola i altres contextos on aquesta participa, es desenvolupa i aprèn. És important que totes les persones que atenen a l'infant, jove o adult treballem conjuntament per tal d'oferir la millor atenció possible entre tots.
Un altre aspecte important és que la intervenció es basa amb el què anomenem "Proposta Centrada en la Persona" (PCP): els objectius, metodologia i recursos que es duen a terme són totalment individualitzats i es pacten prèviament amb la família i l'escola i es poden revisar i/o modificar en funció del desenvolupament de la persona.Tenim en compte les dificultats i necessitats, però sobretot les potencialitats

Trets d'identitat

El que ens caracteritza:

  • Atenció personalitzada: adaptada a les necessitats i potencialitats de la persona i el seu entorn en aquell moment.
  • Psicologia i/o logopèdia basada en l'evidència: totes les pràctiques i el tipus d'intervenció que es duu a terme s'extreu de l'evidència empríca de les últimes investigacions sobre allò que s'està treballant.
  • Formació constant: l'objectiu és arribar a ser el més i millor professionals possible. Per aquest motiu, considerem una necessitat la constant formació per tal de conèixer, dia a dia, noves tècniques, materials i recursos que ens permetin oferir la millor atenció possible.
  • Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació:Fem servir les noves tecnologies més innovadores com a eines per a la intervenció ja que resulten motivadores i ofereixen un munt de possibilitats a l'hora de treballar.
  • Treball interdisciplinar: Estem en contacte amb altres centres professionals del territori com psicòlegs, neuropsicòlegs, psicopedagogs, fisioterapeutes, mestres i logopedes que ens permeten dur a terme un bon assessorament, intervenció i possible derivació.
  • Més enllà de la logopèdia: duem a terme un acompanyament global i procurem coordinar-nos amb tots els professionals que atenen a la persona i amb els entorns significatius per aquesta.